கல்விப் பொது தராதர சாதாரண தர ப...
  • September 01, 2020

2020 ஆம் ஆண்டுக்கான கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சை 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி இடம்பெற உள்ளது...

பட்டதாரிகளின் நியமனக் கடிதம் த...
  • September 01, 2020

பட்டதாரிகளுக்குரிய நியமனக் கடிதங்கள் பிரதேச செயலர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நிய...

முதன் முறையாக தென்கிழக்குப் பல...
  • September 01, 2020

தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் முதன் முறையாக தத்துவ முதுமானி ஆய்வு மற்றும் கலாநிதி ஆய்வு...